Kategorie

Szukaj wg cech

Średnica wewnętrzna d [mm]
Średnica zewnętrzna D [mm]
Szerokość B [mm] BPC
Średnica gwintu G [mm]

Wybrane produkty

JoLube

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. JOLUBE jest programem lojalnościowym prowadzonym przez JOLUBE
KRZYSZTOF SZULC z siedzibą w Więcborku; ul.Gdańska 8/1,89-410 Więcbork.

2. Program rozpoczyna se 01.04.2018r.Organizator ma prawo zakończyć Program w
dowolnym momencie bez wskazywania uzasadnienia.Program przeznacziny jest
dla klientówKlient obowiązany jest w formularzu podać imię i nazwisko osoby
fizycznej,która będzie go reprezentowała w programie JOLUBE.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.Wszelkie
zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 14 dniowym wyprzedzeniem na stronach
internetowych www.jolube.com.pl oraz w siedzibie organizatora.

DEFINICJE

4. REGULAMIN oznacza niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego

5. PROGRAM oznacza Program Lojalnościowy JOLUBE

6. PRODUKTY asaortyment oraz usługi z gamy oferowanej przez JOLUBE Krzysztof Szulc

7. ORGANIZATOR oznacza JOLUBE Krzysztof Szulc z siedzbą w Więcborku

8. UCZESTNIK oznacza klientów kupujących Produkty;minimalna wartość
zakupionych Produktów uprawniająca do przystąpienia do Programu to 1 zł. netto.

9. KARTA oznacza kartę z indywidualnym numerem i kodem kreskowym,
która służy do identyfikacji Uczestnika. Karta Nie jest kartą bankomatową,kredytową
lub płatniczą.Karta nie jest zbywalna, jest własnością firmy JOLUBE i służy tylko do
uczestnictwa w programie.

10. KONTO oznacza indywidualne konto prowadzone w systemie elektronicznym,
na którym gromadzone są punkty Uczestnika.

11. BIURO OBSŁUGI PROGRAMU Biuro Obsługi Programu JOLUBE,prowadzone przez
Jolube Krzysztof Szulc, nr telefonu 52 389 80 10; biuro, gdzie należy zglaszać wymianę
punktów na nagrody.

12. KATALOG NAGRÓD załącznik do Regulaminu określający listę Nagród,listę Produktów
za zakup, których przyznawane są punkty, oraz zasady określające przyznawanie punktów.

13.NAGRODY towary, na które w trakcie trwania Programu można wymienić przyznane
punkty.

14. LOKALIZACJA JOLUBE punkt handlowy, sklep internetowy oraz poczta elektroniczna, w których można dokonać zakupu towarów objętych programem
JOLUBE i otrzymać punkty.

15. FORMULARZ formularz rejestracyjny, na którym Uczestnik podaje swoje dane

oraz na podstawie, którego przystępuje do programu.

16. FORMULAŻ ZAMÓWIENIA NAGRODY oznacza formularz, na którymUczestnik składa zamówienie na wymianę punktów na nagrodę.

ZASADY PROGRAMU

17. Zadaniem uczestników jest zakup Produktów.Każdy uczestnik może dokonywać
zakupów Produktów i uzyskiwać punkty przy użyciu Karty. Zakup Produktów jest
nagradzany punktami.

18. Zasady wymiany punktów na Nagrody opisane są w punkcie 39 Regulaminu.

19. Zdobyte punkty rejestrowane są na koncie Uczestnika.

20. Za zdobyte punktyUczestnik uzyskuje prawoDo wyboru Nagród z Katalogu Nagród.

21. Każdy Uczestnik może zdobyć więcej niż jedną Nagrodę, stosownie do stanu konta,
w trakcie trwania programu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

22. Organizator oferuje klientom możliwość wzięcia udziału w Programie.

23. Aby wziąć udział w Programie należy zdeklarować chęć uczestictwa poprzez wypełnienie
Formularza . Formularz należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą.
Formularz zgłoszeniowy powinien być opatrzony pieczątką firmową i podpisany przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika. Formularze dostępne są na stronie
www.jolube.com.pl

24. Poprawnie wypełniony Formularz należy przesłać na adres: Jolube Krzysztof Szulc
ul. Gdańska 8/1, 89-410 Więcbork lub na adres e-mail.

25. Uczestnik, który spełnił warunki udziału w Programie otrzyma Kartę. Organizator
może wydać Uczestnikowi więcej niż jedną Kartę. Karta Opatrzona jest indywidualnym numerem Uczestnika.

26. Poprzez złożenie Formularz Uczstnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu
i akceptuje go. Każdy Uczestnik Programu może zarejstrować się tylko jeden raz.

27. Uczestnik powinien powiadomić Biuro Obsługi Programu jakichkolwiek zmianach
danych ujętych w Formukarzu wterminie 14 dni od wystąpienia zmiany.

PUNKTACJA

28. Zakup poszczególnych Produktów objętych Programem jest nagradzany punktami.
Aktualna liczba punktów należnych za zakup danego Produktu jest zawarta w zalączniku
do Regulaminu.

29. Zwrot Produktów zakupionych przez Uczestnika pomniejsza odp[owiednio liczbę
punktów zebranych przz Uczestnika.

30. Zarejstrowane punkty Uczestnika mogą zostać w uzasadnionych okolicznościch faktycznymi przypadkami odebrane, w szczególności w sytuacji, gdy punkty zostały
przyznane za zakupy Produktów, które to zakupy w rzeczywistości nie miały miejsca
lub gdy nastąpił zwrot towaru po odebraniu nagrody. Oceny dokonapowołana przez
Organizatora Komisja na podstawie regulacji zawartych w Regulaminie, w szczególności
na podstawie: faktur potwierdzających zakup Produktów z Punktów.

31. Uczestnik zobowiązany jest na żądanie Organizatora okazaś dokumenty potwierdzające
zakup Produktów oraz poddaś się audytowi.

32. Punkty gromadzone w Programie są rejestrowane w systemie komputerowym Organizatora.

33. Informacje na temat liczby zgromadzonych przez Uczestnika punktów będą dostępne pod telefonemBiura Obsługi Programu 52389 80 10.

34. Punkty nie wymienione na Nagrody w danym roku kalendarzowym powiększają pulę punktów, które można wymienić na nagrody najpóźniej w ciągu 2 lat od ich uzyskania.
Punkty nie wymienione przez Uczestnika w powyższym terminie są anulowane.

NAGRODY

35. Lista nagród możliwych do otrzymania za zebrane punkty zawarta jest w Katalogu Nagród.

36. Katalog Nagród dostępny jest na stronie www.jolube.com.pl .

37.Punktacja w Katalogu Nagród może ulec zmianie. Aktualne wartość Nagrody wyrażona w punktach, za które można go uzyskać jest podawana przez Organizatora na stronach
www.jolube.com.pl.

38. Aby otrzymać Nagrodę Uszestnik powinień łącznie spełnić następujące warunki:
a) posiadać odpowiednią liczbę punktów i dokonać zapłaty za zakupione w Programie Produkty,
b) dostarczyć do Biura Obsługi Programu poprawnie wypełniony Formularz Zamówienia Nagród.

39. Liczba punktów odpowiadająca wybranej przez poszczególnego Uczestnika Nagrodzie odliczana jest od jego stanu konta. Od momentu odjęcia z Konta Uczestnika liczby punktów odpowiadającej danej Nagrodzie nie można żadnych zmian w zamówieniu Nagrody potwierdzającym odjęcie punktów.

40. Formularz Zamówienia Nagród musi być dostarczony do Biura Obsługi Programu najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakończenia Programu – decyduje data dostarczenia Formularza Zamówienia Nagród.

41. Organizator sprawdza porawność wypełnienia Formularza Zamówienia Nagród,
liczba posiadanych przez Uczestnika punktów i na tej podstawie decyduje o przyznzniu nagrody.

42. Przedstawiony w Katalogu Nagród asortyment Nagród może ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody na inny niż zawarty w Katalogu
Nagród, o podobnych parametrach i o nie mniejszej wartości.

43. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce, ani zwrotowi w zamian za punkty lub wymianie na inne Nagrody.

44.Nagradzanym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych własciwości Nagrody.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialniści za jakość i użyteczność Nagród (w tym odpowiedzialnośći z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących nagrodami ). odpowiedzialnymi z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji ( producet, dystrybutor, sprzedawca ).

46. Po zakończeniu Programu Organizator zamyka konta punktowe Uczestników, a nie zamienione na Nagrody, zgromadzone na koncie punkty zostaną anulowane.

47. W przypadku ujemego salda punktowego na koncie Uczestnika na dzień 31 grudnia danego roku i braku rejestracji zakupów Produktów prze okres następnych 6 miesięcy Organizatro zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej o wartosci równej ujemnego salda punktowego.

ODBIÓR NAGRÓD

48. Nagrody dostarczane są Uczestnikowi w ciągu około 21 dni od dnia wpłynięcia prawidłowego Formularza Zamówienia Nagród. Nagrody mogą zostać dostarczone partiami(różne terminy dostawy), w zależniści od ich dostępności . Nagrody dostarczane są na adres Uczestnika (adres Klienta).

49. Warunkiem wydania Nadrody jest pisemne potwierdzenie jego odbioru.

50. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

51. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zakupu Produktów Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wydania nagrody Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty rekompesaty.

52. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty za siebie podatków wynikających z otrzymania Nagrody.

53. Uczestnikom mogą być również oferowane nagrody spoza podstawowej oferty nagród
w postaci nagrody według indywidualnej wyceny , przy czym w tym wypadku
indywidualnie ustalany będzie termin i koszt dostawy. Organizator może odmówić
realizacji nagrody spoza podstawowej oferty nagród. Nagrody spoza podstawowej
oferty nagród opodatkowane są na tych samych zasadach, co wszystkie inne nagrody
przekazywane w ramach niniejszego Konkursu. Warunkiem ich realizacji jest spełnienie
warunków opisanych w punkcie 45 Regulaminu.

54. Koszt wysyłki Nagród ustalany jest indywidualnie.
REZYGNACJA I WYKLUCZENIE

55. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z dalszego udziału wProgramie przesyłając na adres Biura Obsługi Programu pisemne zawiadomienie. W takim przypadku Organizator zamyka konto punktowe uczestnika, a zgromadzone na konci punkty zostaną anulowane.

UTRATA KARTY

56. W przypadku uszkodzenia Karty Uczestnik może zażądąc jej wymiany na nową, niezniszczoną. W tym wypadku należy poinformować Biuro Obsługi Programu.

57. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.

REKLAMACJE

58. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, mogą być
pisemnie zgłaszane przez cały okres trwania programu, nie później jednak niż do dnia

14 dni od daty zakończenia programu (decyduje data stempla pocztowego) na adres

Biura Obsługi Programu.

59. Pisemne reklamacje dotyczące wad ukrytych Nagród, które nie posiadają gwarancji producenta lub dystrybutora powinny być przesłane w ciągu 7 dni od otrzymania przez Uczestnika nagrody na adres Biura Obsługi Programu wraz z Nagrodą będącą przedmiotem reklamacji.

60. Rozpoznanie reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych Nagrody jest uzależnione od spisania protokołu reklamacyjnego wraz z kurierem lub przedstawicielem poczty dostarczającym przesyłkę z Nagrodą.

61. Pisemne reklamacje dotyczące Nagród posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora należy zgłaszać w sposób określony w warunkach udzielonej gwarancji, bezpośrednio w punktach serwisowych określonych przez producenta lub dystrybutora.

62. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Uczestnika jak również opis i powód reklamacji i być przesłana listem poleconym na adres wskazany powyżej. Forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

63. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

64. Komisja rozpatrywać będzie zgłoszone reklamacje na podstawie Regulaminu.

65. Decyzje komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej. Z posiedzeń komisji sporządzony będzie protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji. Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo wglądu do protokołu.

66. Decyzja komisji w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

67. Reklamujący zostanie powiadomiony o decyzji komisji listem poleconym w terminie 7 dni od daty podjęcia przez komisję decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

68. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości Nagród, które wybrał w programie.

69. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne w tym w szczególności za działania poczty, firmy kurierskiej oraz ukryte wady Nagród.

70. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w Regulaminie.

71. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.jolube.com.pl .

72. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie promocyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.

73. W ramach Konkursu Organizator ma prawo przeprowadzić dodatkowe akcje promocyjne.

74. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

75. Niniejsza wersja regulaminu wchodzi w życie z dniem 1.01.2018r.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Producenci