Kategorie

Szukaj wg cech

Średnica wewnętrzna d [mm]
Średnica zewnętrzna D [mm]
Szerokość B [mm] BPC
Średnica gwintu G [mm]

Wybrane produkty

JoLube

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W Jolube Krzysztof Szulc (zwane dalej „OWS”)


Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy:
Jolube Krzysztof Szulc z siedzibą i adresem ul. Gdańska 8/1, 89-410 Więcbork zarejestrowanej pod numerem REGON: 341133470, NIP: 779 146 87 59
a
osobami fizycznymi dokonującymi zakupu towarów od Jolube w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą ( „Klient” ).
§ 1 [ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY]
1. Oferta zakupu może być złożona w formie zamówienia złożonego na piśmie, za pośrednictwem faksu lub za pomocą strony internetowej Jolube oraz w formie dorozumianej poprzez dokonanie wyboru określonego towaru bezpośrednio w sklepie Jolube i złożenia oświadczenia pracownikowi sklepu.
2. Jolube nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, na stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Klient. Wszelkie propozycje, porady i wskazania Jolube, Klient wykorzystuje na własną odpowiedzialność, a Jolube nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Klienta tych informacji.
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Jolube lub z chwilą przystąpienia przez Jolube do realizacji oferty zakupu złożonej przez Klienta. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści OWS. Poprzez złożenie oferty zakupu, Klient wyraża zgodę na włączenie OWS do umowy. Postanowienie OWS nie u chybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom ustawy o szczególnych warunkach sprzedaż y konsumenckiej.
§ 2 [ZAMÓWIENIA]
1. Zamówienia składane w Jolube przez Klienta stanowią ofertę zakupu towarów.
2. Jolube w terminie 2 dni od dnia otrzymania zamówienia ma prawo zmienić warunki  zamówienia określone przez Klienta. W takim przypadku sprzedaż towarów nastąpi zgodnie ze zmienionymi przez Jolube warunkami zamówienia, chyba, że Klient w terminie 1 dnia od dnia otrzymania zmienionego przez Jolube zamówienia sprzeciwi się tym zmiano m przedstawiając jednocześnie zmienione zamówienie. Sprzeciw Klienta w zakresie zmiany przez Jolube warunków zamówienia upoważnia Jolube do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta na te towary.
3. Jolube ma prawo dokonywania zmian w swoich produktach bez zawiadomienia Klienta, w tym w produktach będących przedmiotem zamówienia, o ile zmiana ta nie wywoła zmiany parametrów technicznych produktu.
4. Zamówienie Klienta musi zostanie potwierdzone przez Jolube, w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone za pośrednictwem strony internetowej lub gdy Klient zaznaczy taką konieczność na zamówieniu. Pozostałe zamówienia nie muszą być potwierdzane.
§ 3. [REALIZACJA ZAMÓWIENIA]
1. Opóźnienie Jolube w dostarczeniu Klientowi towarów nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczychlub  prawa odstąpienia od umowy.
2. Jolube nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia lub dostarczenia Klientowi towaru, spowodowane siłą wyższą i okolicznościami niezależnymi od Jolube, w szczególności w wypadku:
- strajku, przeszkód w transporcie, opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u poddostawcy lub producenta, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień u Jolube lub u poddostawców lub producentów.
3. Jeżeli w wykonaniu zamówienia, Jolube będzie musiało sprowadzać towary z innego miasta lub z zagranicy, co może spowodować powstanie dodatkowych kosztów dostawy towarów, Jolube
poinformuje Klienta o takiej konieczności. Postanowienie § 2 ust. 2 zdanie drugie i trzecie OWS
stosuje się odpowiednio.
§ 4. [DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW]
1. Jeżeli w potwierdzonym zamówieniu nie określono miejsca dostarczenia towaru, Jolube wskaże Klientowi miejsce odbioru towarów przed ustalonym terminem odbioru towarów. W przypadku, gdy żadna ze Stron nie wskaże miejsca wydania towarów, wydanie towarów nastąpi w magazynie Jolube znajdującym się w Więcborku, przy ul. Gdańskiej 8/1.
2. W przypadku określenia w potwierdzonym zamówieniu miejsca dostarczenia towaru, Jolube dostarczy Klientowi towar przez przewoźnika. Wszelkie koszty związane z wydaniem i odbiorem towaru ponosi Klient, w szczególności koszty zmierzenia i opakowania ponadstandardowego (m.in. opakowanie towaru w większej ilości lub o większych rozmiarach), ubezpieczenia towaru na czas przewozu, koszty transportu towaru, w tym załadunku i wyładunku towaru. Koszty te zostaną doliczone do ceny towaru.
3. Domniemywa się, iż osoba odbierająca towar w imieniu Klienta posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego towar zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.
4. W przypadku opóźnienia Klienta w odbiorze towaru, Jolube może naliczyć karę umowną w
wysokości równej 0, 1% wartości nieodebranego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
5. Klient ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu jego wydania przez Jolube. Momentem wydania towaru przez Jolube jest chwila wydania towaru Klientowi w miejscu wskazanym przez Jolube, (jeżeli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostarczenia towaru) lub z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu. Jolube nie odpowiada za ubytki, utratę lub zniszczenia towaru powstałe od chwili wydania towaru z magazynu Jolube.
6. W przypadku utraty lub ubytku towaru w okresie od chwili wydania towaru z magazynu Jolube i przekazania go przewoźnikowi do chwili dostarczenia go Klientowi, Jolube dołoży starań, aby
dokonać cesji uprawnień przysługujących mu wobec przewoźnika w celu umożliwienia Klientowi
dochodzenia roszczeń od przewoźnika.
§ 5. [ZAWIADOMIENIE O WADACH]
1. W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem ilościowym. Odbiór towaru bez zastrzeżeń oznacza jego prawidłowe dostarczenie przez Jolube. W razie wątpliwości przyjmuje się, że odbiór faktury jest równoznaczny z odbiorem ilościowym towaru bez zastrzeżeń. Po dokonaniu odbioru towaru bez zastrzeżeń Klienta, reklamacje, co do ilości towaru nie będą uwzględniane.
2. Klient jest obowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania, w tym do sprawdzenia czy towar posiada wszelkie cechy zgodne z zamówieniem, czy jest kompletny, czy posiada wszelkie części składowe oraz dokumentację.
3. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad jakościowych towaru winny być przekazywane Jolube w formie pisemnej pod rygorem nieważności w chwili odbioru towaru, a w wypadku, gdy sprawdzenie towaru pod względem jakościowym w chwili odbioru nie było możliwe - najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia odbioru towaru.
4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Klientowi przysługują wyłącznie roszczenia
z tytułu ud zielonej przez Jolube gwarancji, jakości wyłącznie w zakresie i na warunkach  określonych w dokumencie gwarancji, o ile na dany wyrób została ona udzielona odrębnym dokumentem.
5. Wyłącza się odpowiedzialność Jolube z tytułu rękojmi.
§ 6. [WARUNKI PŁATNOŚCI]
1. Warunki płatności każdorazowo określa oferta lub potwierdzenie zamówienia.
2. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do Jolube. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi w stosunku do Jolube na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Jolube udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Jolube zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie ceny od dnia wymagalności należności.
§ 7. [ZASTRZE ENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI]
1. Dostarczone Klientowi towary pozostają własnością Jolube do chwili zaspokojenia przez Klienta wszelkich roszczeń Jolube związanych ze sprzedażą towarów. Towary te nie mogą być przedmiotem zastawu ani innego obciążenia.
2. Własność towarów przechodzi na Klienta po zaspokojeniu wszelkich roszczeń Jolube wynikających z zapłaty ceny lub po zostających w związku z umową. W wypadku, gdy Klient posiada inne zaległości w stosunku do Jolube, Towary pozostają własnością Jolube do czasu zapłaty wszystkich tych należności.
§ 8. [WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ]
1. Jolube nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi towarami. Ewentualna odpowiedzialność Jolube ograniczona jest do wartości nabytego przez Klienta towaru. W wypadku wątpliwości, co do pochodzenia towaru Klient obowiązany jest wykazać, że towar zakupił w Jolube. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom art. 449 1 do art. 449 11 kodeksu cywilnego.
2. Towar winien być używany i konserwowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami eksploatacji oraz wskazówkami Jolube i producenta towaru. W razie wątpliwości Jolube udziela informacji o sposobie używania towarów.
§ 9 [ZWROT TOWARU]
1. Jolube gwarantuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty sprzedaży bez konieczności podania przyczyny, z zachowaniem poniższych obowiązków.
2. W przypadku opisanym powyżej towar zostanie przyjęty przez Jolube w ramach procedury zwrotu towaru, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
- towar zostanie dostarczony Jolube na koszt i ryzyko Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
- towar nie był sprowadzony na specjalne zamówienie Klienta.
- zwracany towar nie był używany, został dostarczony Jolube w oryginalnym, fabrycznym,
opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami
dostarczonymi Klientowi, wszystkie elementy, z którymi towar był dostarczony nie mogą mieć
śladów jakiejkolwiek eksploatacji lub uszkodzeń lub zawierać dodatkowe elementy,
- do zwracanego towaru Klient zobowiązany jest dołączyć wypełniony "Formularz zwrotu towaru".
- kwota uiszczona przez Klienta tytułem ceny pomniejszona zostanie o koszty poniesione przez
Jolube w związku ze zwrotem towaru.
3. Jolube dokona zwrotu na rzecz Klienta, o którym mowa w ust. 1, kwoty uiszczonej przez Klienta tytułem zapłaty ceny za zwrócony towar po dokonaniu korekty dokumentów księgowych.
§ 10. [WYŁĄCZENIE STOSOWANIA POSTANOWIEŃ OWS]
1. Postanowienia § 1 ust. 2, § 2 ust. 3, § 3 ust. 1, § 5 ust. 1, 3 i 4, § 6 ust. 1, § 11 ust. 4 OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Jolube z Klientem, który nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
§ 11. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień OWS okaże się całkowicie lub częściowo nieważny lub bezskuteczny, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów i warunków umowy.
2. Powołane w treści warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.
3. Jolube ma prawo zmiany OWS poprzez w szczególności wprowadzenie dodatkowych warunków sprzedaży dla niektórych towarów wynikające z wymagań narzucanych przez producentów tych towarów. Jolube poinformuje Klienta o zmianie OWS. W terminie 30 dni od zmiany OWS, Klient ma prawo przedstawić Jolube w formie pisemnej pod rygorem nieważności brak zgody na zmianę OWS. W przypadku niezgłoszenia braku zgody w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, i Klient zmianę zaakceptował. Brak zgody Klienta na zmianę OWS stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Jolube.
4. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez sąd rejonowy w Bytowie.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Producenci